มาดูขั้นตอนการรับจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการรับจดทะเบียนบริษัท 1.เตรียมชื่อจดทะเบียน เตรียมชื่อจดทะเบียนสำหรับตั้งบริษัท ไว้ประมาณ 3 ชื่อ เพื่อยื่นขอตรวจสอบเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับห้าง บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นๆ 2.จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีผู้ก่อการลงลายมือชื่อ เมื่อชื่อที่ได้จองไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและตอบรับว่า ไม่คล้ายหรือซ้ำกับนิติบุคคลอื่น อนุมัติให้ใช้ชื่อที่จองได้ ผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทหรือที่เรียกว่า “ผู้เริ่มก่อการ” ซึ่งจะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ต้องร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ ลงลายมือชื่อผู้ก่อการทุกคน 3.ประชุมจัดตั้งบริษัทจำกัด เมื่อผู้เริ่มก่อการจัดทำหนังสือบริคณห์เรียบร้อยแล้ว และได้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมดตามทุนจดทะเบียนครบตามจำนวน ให้ผู้ริเริ่มก่อการนัดผู้จองซื้อหุ้นทุกคนประชุมจัดตั้งบริษัทบริษัทฯ ในวันเดียวก็ได้ เช่น เช้า ทำหนังสือบริคณห์สนธิ บ่าย ประชุมตั้งบริษัท เป็นต้น การประชุม เพื่อทำความตกลงในเรื่องต่างๆ เช่น ตั้งข้อบังคับบริษัทให้สัตยาบันหรืออนุมัติค่าใช้จ่ายที่ผู้เริ่มก่อการได้ทำหรือออกไปแล้ว กำหนดจำนวนและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ์ (ถ้ามี) กำหนดจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกทดแทนการลงทุนด้วยอย่างอื่นนอกจากเงิน เลือกแต่งตั้งกรรมการและกำหนดผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการลงชื่อแทนบริษัท,แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าจ้างต่างๆ เป็นต้น – จากนั้นผู้เริ่มก่อการมอบกิจการงานทั้งหมดให้คณะกรรมการบริษัท -คณะกรรมการต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือเรียกเก็บครั้งแรกไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25% ก็ได้ กรรมการบริษัทผู้ที่มีอำนาจจากการแต่งตั้งนำความนี้ไปจดทะเบียนจัดบริษัท หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปกระทำแทนก็ได้ 4.ผลการจดทะเบียนเมื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ก็จะได้รับเอกสาร หนังสือสำคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

Continue reading »

ขั้นตอนการรับรถเช่าเชียงใหม่ – ส่งคืนรถเช่า

ก็ตรวจสภาพรถเช่าเชียงใหม่ ภายนอกพอเป็นพิธีหรือบางครั้งก็ไม่ตรวจเลย เพราะเกิดอะไรขึ้น เช่นรอยรอบตัวรถ หรือรถบุบไม่เป็นไรอยู่แล้ว แต่ให้เน้นที่จุดต่อไปนี้ เพราะประกันจะ”ไม่คลอบคลุม” 1.ยาง ถ้าขับๆไปยางแตก เพราะสาเหตุอะไรก็ตาม ผู้เช่ายังต้องจ่ายเงินค่าเสียหาย ดังนั้นถ่ายรูปสภาพยางไว้ก็ดี ว่ายางไม่เก่าจนเกินไป สภาพยังดีอยู่ 2. อุปกรณ์ภายในตัวรถ เช่น เบาะ ควรตรวจสอบว่าไม่มีรอยเปื้อน หรือเสียหายฉีกขาด ถ้าเปื้อนมากๆ หรือฉีกขาด ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าทำความสะอาด กรณีผู้เช่าใช้คูปองชนิดมี deduct แนะนำให้ตรวจสภาพรถรอบคันอย่างละเอียด ก่อนที่จะเซ็นต์ชื่อรับรถ ริ้ว รอย รอยแมว รอยบุบ แตกหัก รอยอะไรที่คิดว่าไม่ปกติ ต้องแจ้งให้พนักงาน ลงบันทึกให้หมด เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาตอนคืนรถครับ เดินวนรอบรถซัก 1-2 รอบก็ได้ แล้วดูในใบบันทึกสภาพรถก่อนที่จะเซ็นต์รับรถครับ สำหรับการเช่ารถ หลายบริษัทจะบอกว่า ความเสียหายจะนับเมื่อเกินการ “แตก หัก ยุบ บุบสลาย ครูด พังเสียหาย” ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ถ้าเป็นรอยแมวขีดข่วนนิดๆ หน่อยๆ รอยยางมะตอย ไม่เป็นไร ตอนคืนรถก็ช่วยเจ้าหน้าที่ดูอีกแรงหนึ่งก็ได้ ส่วนมากมักไม่มีปัญหาอะไรแล้ว รอยแมวเล็กๆ น้อยๆ เค้าก็ไม่ว่าอะไรไม่มีปัญหาครับ (ถ้าซื้อประกันภัยเพิ่มมา จนท. ก็แทบจะไม่ดูรถเลยเหมือนกัน) ส่วน ความเสียหายอื่นๆ เช่น ความเสียหายในรถ อุปกรณ์สูญหาย หน้ายางเสีย อันนี้ประกันไม่ได้รับผิดชอบนะ เช่นเดียวกันกับ ผู้เช่าทำกุญแจรถหาย อันนี้ผู้เช่าก็ต้องรับผิดชอบเช่นกัน

Continue reading »