ประโยชน์และโทษของพลาสติกที่นำมาทำลังพลาสติก

ประโยชน์ของพลาสติก คือ น้ำหนักเบา ทำให้สะดวกต่อการถือหิ้ว และการขนส่ง ตลอด จนมีความทนทานอยู่ได้เป็นเวลานาน และเนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้มากพลาสติกจึงเข้ามาแทนที่ อย่างไรก็ตามถึงแม้พลาสติกจะมีประโยชน์ แต่ก็มีข้อเสียคือพลาสติกผลิตมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ เช่น น้ำมัน ถ่านหิน นอกจากนี้ ก็ยากต่อการนำมารีไซเคิล และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และที่สำคัญเนื่องจากพลาสติกมีหลายชนิด การนำมาผลิตใช้ใหม่จะต้องแยกพลาสติกแต่ละชนิดออกจากกัน ปัจจุบันจึงมีเพียงถุงพลาสติกเท่านั้นที่สามารถนำมาผลิตใช้ใหม่ได้ แต่มีการนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วเพียงร้อยละ 3 ของจำนวนถุงพลาสติกที่ผลิตออกมาเท่านั้นที่นำกลับเข้าสู่โรงงานเพื่อการรีไซเคิล ดังนั้น พลาสติกที่ถูกทิ้งขยะในปัจจุบันจึงคงอยู่ในสภาพแวดล้อมไปอีกนานนับ เพิ่มเติม : http://www.ppcplastic.com/

Continue reading »

ลังพลาสติกสำหรับบรรจุผักและผลไม้

สำหรับบรรจุผักและผลไม้ ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณต์อุตสาหกรรมนี้ คือ 1.ลังพลาสติกสำหรับบรรจุผักและผลไม้ หมายถึง ลังพลาสติกที่ทำจาก พอลิเอทิลีน (Polystyrene: PS),พอลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP)หรือวัสดุพลาสติกชนิดอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าที่กำหนดในมาตรฐานนี้ 2.น้ำหนัลังพลาสติกกรวมผลิตภัณฑ์ ( Gross Weight ) หมายถึง ผลรวมของน้ำหนักของสิ่งที่บรรจุภายในและน้ำหนักลังพลาสติก ลังพลาสติก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทใช้งานขนส่งทั่วไป (General Transportation)ใช้สัญลักษณ์อักษร G สำหรับการใช้งานในการซ้อนมีความสูงประมาณ 1.5 เมตร 2.ประเภทใช้ในการขนส่งทางเรือหรืออากาศ (Shipping or Airfreight)ใช้สัญลักษณ์อักษร S สำหรับการใช้งานในการซ้อน ซึ่งมีความสูงรวมกับแท่นรองสินค้า (พาเลท , Pallet )ประมาณ 4 เมตร ลังพลาสติกแต่ละประเภทยังแบ่งตามลักษณะของลังพลาสติกเป็น 2 ชนิดคือ 1.พลาสติกชนิดโปร่งใส 2.พลาสติกชนิดทึบ

Continue reading »