ถังดับเพลิงความปลอดภัยต้องมาก่อน

จริงๆแล้วเหตุฉุกเฉินนั้นเป็นเหตุการที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้คาดคิด การป้องกันที่ดีก็ควรที่จะมีความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น นั้นหมายความว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบรรดาเหล่าอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วย ทางเว็บไซต์เซฟตี้พีพีอีเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ตามนโยบายของเซฟตี้มืออาชีพของทุกบริษัทนั้นคือ ความปลอดภัยต้องมาก่อน อุปกรณ์เซตี้ ด้านนี้จรึงมีความสำคัญเช่นกัน

การปฏิบัติงานกับสารเคมีอันตราย อาจเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล และเกิดอันตรายร้ายแรงแล้วแต่ประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมี ทั้งชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากได้รับสัมผัสในประมาณมากอาจถึงแก่ชีวิต เช่น คลอรีน แอมโมเนีย เป็นต้น และสารเคมีที่เป็นอันตรายทางกายภาพ ทาให้เกิดเพลิงไหม้ ระเบิด เช่น สารตัวทาละลายไวไฟ ก๊าซไวไฟต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล มีตั้งแต่ระดับการรั่วไหลเล็กน้อย โดยใช้วัสดุดูดซับที่เหมาะสมสาหรับสารเคมี จนถึงระดับการรั่วไหลในปริมาณมากจนส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายร้ายแรงเช่น เพลิงไหม้ ระเบิด สารเคมีที่มีความเป็นพิษรั่วไหล ก็จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การระงับเหตุให้พร้อมและเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ชนิดของสารถังดับเพลิงที่เหมาะสมสาหรับเพลิงไหม้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเคมี ระบบฉีดน้าดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบสายฉีดน้าดับเพลิง เป็นต้น